Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars

Aanmelding

Bij mogelijke logopedische problemen kunt u zichzelf of uw kind bij ons aanmelden via dit formulier.

Intakegesprek

Na de aanmelding vindt een intakegesprek plaats om uw hulpvraag of klacht te bespreken. Hierbij worden de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem in kaart gebracht.

Onderzoek

Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en zullen wij in overleg met u de vervolgaanpak bepalen.

Behandeling

Na het onderzoek start de behandeling. Deze afspraken bedragen max. 25 minuten en vinden in de meeste gevallen wekelijks plaats. De duur van de gehele behandelperiode varieert sterk en is afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem en de motivatie/inzet van de patiënt.
Logopedie is een oefentherapie. Dat wil zeggen dat het essentieel is dat de aangeleerde oefeningen thuis (het liefst dagelijks!) herhaald worden.

Vergoeding

De logopedische behandeling wordt door alle zorgverzekeraars 100% vergoed vanuit de basisverzekering.
Patiënten vanaf 18 jaar betalen mogelijk (een deel van) de behandeling zelf via het eigen risico.
N.B. De volgende stoornissen kunnen WEL worden behandeld, maar worden NIET vergoed door de zorgverzekeraar: gediagnosticeerde dyslexie, uitspraakproblemen bij volwassenen anderstaligen en taalproblemen bij meertalige kinderen die geen stoornis hebben in de moedertaal.

Met en zonder verwijzing

U kunt met en zonder verwijzing bij ons terecht.
Wanneer u geen verwijzing hebt, vindt voor het intakegesprek een DTL-screening plaats, om te bekijken of u bij logopedie aan het juiste adres bent.
Zijn er twijfels, bv. over het gehoor of de stembanden, dan adviseren we u om eerst langs de huisarts te gaan voor een verwijzing.
De DTL-screening wordt door alle zorgverzekeraars vergoed, behalve CZ, Ohra en Delta Lloyd.

Samenwerking

Logopedie is maatwerk en de ervaring leert dat een probleem in de meeste gevallen een multidisciplinaire aanpak vereist. Om die reden hebben wij zeer regelmatig contact (overleg) met onder andere collega logopedisten, leerkrachten, intern en/of ambulant begeleiders, artsen en andere (para)medici. Uiteraard vindt overleg uitsluitend plaats met uw toestemming.

Workshops

Op verzoek verzorgen wij workshops voor ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere belangstellenden. Onderwerpen zijn bv. spraak- en taalontwikkeling bij (jonge) kinderen, taalstimulering (op de kinderopvang/in de kleutergroep) en afwijkende mondgewoonten (o.a. duim-/vinger-/speenzuigen). Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Privacy en Wetgeving

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF wordt nageleefd. U heeft recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering van uw medische gegevens volgens de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Ook heeft u recht op duidelijke informatie, de diagnose en behandelingsmogelijkheden. Uw gegevens worden alleen aan andere partijen verstrekt indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bekijk hier ons privacyreglement

Patiëntenklachtrecht

Het kan gebeuren dat u als patiënt of ouder/verzorger een klacht heeft over uw logopedist of de logopedische
behandeling. Bespreek uw klacht dan eerst met de logopedist, zodat u gezamenlijk tot een oplossing kunt proberen te komen. Komt u er samen niet uit, kijk dan op www.logopedie.nl/site/klachten voor de stappen die u dan kunt nemen.

Verzuimtarief

In vrijwel alle gevallen (zie Vergoeding) worden de rekeningen voor logopedie betaald door de zorgverzekeraar.
Maar wanneer de patiënt een afspraak vergeet of te laat afmeldt, wordt er een verzuimtarief bij de patiënt in rekening gebracht. In 2020 bedraagt dit 20 euro per verzuimde afspraak.

Tarieven

Wil u weten welke tarieven wij hanteren? Download de Tarievenlijst van Aansprekend! Logopedie (2019)